رزرو سند (717/88): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.88 - انجمن حسابداري ايران