رزرو سند (717/84): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.84 - انجمن حسابداري ايران