رزرو سند (717/77): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.77 - انجمن حسابداري ايران