رزرو سند (717/76): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.76 - انجمن حسابداري ايران