رزرو سند (717/75): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.75 - انجمن حسابداري ايران