رزرو سند (717/72): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.72 - انجمن حسابداري ايران