رزرو سند (717/65): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.65 - انجمن حسابداري ايران