رزرو سند (717/64): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.64 - انجمن حسابداري ايران