رزرو سند (717/61): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.61 - انجمن حسابداري ايران