رزرو سند (717/59): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.59 - انجمن حسابداري ايران