رزرو سند (717/56): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.56 - انجمن حسابداري ايران