رزرو سند (717/49): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.49 - انجمن حسابداري ايران