رزرو سند (717/48): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.48 - انجمن حسابداري ايران