رزرو سند (717/46): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.46 - انجمن حسابداري ايران