رزرو سند (717/44): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.44 - انجمن حسابداري ايران