رزرو سند (717/38): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.38 - انجمن حسابداري ايران