رزرو سند (717/37): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.37 - انجمن حسابداري ايران