رزرو سند (717/35): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.35 - انجمن حسابداري ايران