رزرو سند (717/25): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.25 - انجمن حسابداري ايران