رزرو سند (717/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.10 - انجمن حسابداري ايران