رزرو سند (717/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.5 - انجمن حسابداري ايران