رزرو سند (717/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.3 - انجمن حسابداري ايران