رزرو سند (311/1): اصول حسابداري بخش اول ( علوم تربيتي )- ج.1 - ويدا مجتهد زاده