رزرو سند (87): مباني مديريت سوانع با مصدومين انبوه - دكتر زاهد ملك محمدي