رزرو سند (140): پيشواي دوازدهم - هيئت تحريريه موسسه در راه حق