رزرو سند (353/2): مباني و روشهاي عمومي حسابداري- ن.1- ج.2 - مصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي