رزرو سند (673/2): همايش سياستها و مديريت برنامه هاي رشد وتوسعه در ايران- ج.2 - موسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي