رزرو سند (673/1): همايش سياستها و مديريت برنامه هاي رشد وتوسعه در ايران- ج.1 - موسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي