رزرو سند (662): سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار - دكتر محمد حسين عبدالرحيميان و سمانه دهقان