رزرو سند (657): راهنماي سرمايه گذاري در بورس - مجيد اسماعيل پور