رزرو سند (645): بوروكراسي و توسعه در ايران - ابوالحسن فقيهي و دكتر حسن دانايي فر