رزرو سند (620): امار در اقتصاد و بازرگاني - محمد نوفرستي