رزرو سند (615/1): فرايند جامع خصوصي سازي- ج.1 - فرهنگ كاشف بهرامي