رزرو سند (592): نظارت در مديريت - جان وايلز- جوزف باندي