رزرو سند (591): ارزشيابي آموزشي - دكتر عباس بازرگان