رزرو سند (587): درسنامه مديريت جامع بهران - دكتر غلامرضا پور حيدري -دكتر برهان الدين ولدبيگي