رزرو سند (561): بررسي نقش سازمان هاي غير دولتي در زمينه با فساد و ارائه مدل بومي در كشور جلد دو - علي رضا ديهيم و همكاران