رزرو سند (557/1): مباني سازمان مديريت - ج.1 - طاهره فيضي