رزرو سند (715/30): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.30 - انجمن حسابداري ايران