رزرو سند (715/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.18 - انجمن حسابداري ايران