رزرو سند (715/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.16 - انجمن حسابداري ايران