رزرو سند (715/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.14 - انجمن حسابداري ايران