رزرو سند (715/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.2 - انجمن حسابداري ايران