رزرو سند (714/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.16 - انجمن حسابداري ايران