رزرو سند (714/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.11 - انجمن حسابداري ايران