رزرو سند (714/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.7 - انجمن حسابداري ايران