رزرو سند (714/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.6 - انجمن حسابداري ايران