رزرو سند (714/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.2 - انجمن حسابداري ايران