رزرو سند (713/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.15 - انجمن حسابداري ايران