رزرو سند (713/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.10 - انجمن حسابداري ايران